ഇംഗ്ളീഷുകാരനായ കാത്തോലിക്കന്‍ കൃസ്ത്യാനി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും സത്യ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു കൊടുക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.

വിേശഷണം

ഇംഗ്ളീഷുകാരനായ കാത്തോലിക്കന്‍ കൃസ്ത്യാനിയായ സഹോദരന്‍ ജോണ്‍ ഫോണ്ടന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും സത്യ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം