ഇസ്ലാം വധത്തിനും അംഗ ഛേദത്തിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവോ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വൈരികള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ ഇസ്ലാം വധത്തിനും അംഗ ഛേദത്തിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവോ എന്ന കാര്യത്തെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യത വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം