ഇസ്ലാം വധത്തിനും അംഗ ഛേദത്തിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവോ

വിേശഷണം

ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വൈരികള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ ഇസ്ലാം വധത്തിനും അംഗ ഛേദത്തിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവോ എന്ന കാര്യത്തെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യത വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രസാധകർ:

ദാ ദീന്‍ ഷോ സൈറ്റ്- www.thedeenshow.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം