ഞാന്‍ സൌഭാഗ്യവാന്‍- സൌഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിന്‍റെ വീക്ഷണം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കവിത

വിേശഷണം

ഞാന്‍ സൌഭാഗ്യവാന്‍- സൌഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിന്‍റെ വീക്ഷണം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കവിത വില്ല്യം ഫൈാറല്‍ എന്ന കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം