കൃസ്ത്യാനി സുവിശേഷകന്‍റെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം.

വിേശഷണം

കൃസ്ത്യാനി സുവിശേഷകനായിരുന്ന ജെറിനിയാ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണ ശേഷം തന്‍റെ അനുഭവം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം