വിനോദങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൃസ്ത്യനിസത്തിലേക്കും പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്കും

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

വിനോദങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൃസ്ത്യനിസ. ത്തിലേക്കും പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്കും വരാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സഹോദരന്‍ മൈക്കില് ഡിസറോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം