വിനോദങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൃസ്ത്യനിസത്തിലേക്കും പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്കും

വിേശഷണം

വിനോദങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൃസ്ത്യനിസ. ത്തിലേക്കും പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്കും വരാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സഹോദരന്‍ മൈക്കില് ഡിസറോ.

പ്രസാധകർ:

ദാ ദീന്‍ ഷോ സൈറ്റ്- www.thedeenshow.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം