ഇസ്ലാമും തെറ്റിദ്ധാരണകളും

വിേശഷണം

പലപ്പോഴും മുസ്ലിംകളില് നിന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളില് നിന്നും ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോപണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം