സുവിശേഷ സമ്മേളനത്തില് നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക്

വിേശഷണം

സഹോദരന് ഹാമിദ് തന്റെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം വിവരിക്കുകയാണിതിലൂടെ. കൃസ്തീയ സുവിശേഷകരുടെ യോഗങ്ങളിലെ പതിവ് അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ ചികിത്സാ മന്ത്രങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളിലും ആഘഷിക്കപ്പെട്ടു വെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ വസ്തുതകളെ പറ്റി പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പതിനാലു വയസ്സു മുതല് സത്യാന്വോഷണം ആരംഭിക്കുകയും അത് അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം