ഐഹീക ജീവിതത്തിലെ സൌഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം ഇസ്ലാം.

വിേശഷണം

ഐഹീക ജീവിതത്തിലെ സൌഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം ഇസ്ലാം മാത്രമാണെന്ന ഷൈഖ് വലീദ് ബാസിയോണി സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം