മൂന്നു കൃസ്ത്യാനികളും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

മൂന്നു കൃസ്ത്യാനികളും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം അവര്കക്ഥകുണ്ടായ മാനസിക സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം