ഐഹീക ജീവിതത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ത്

ഐഹീക ജീവിതത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ത്

പ്രഭാഷകൻ :

പരിശോധന:

വിേശഷണം

അംഹരീ ഭാഷയില്‍ ജീവിതത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വീഡിയോ. ആ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിന് യത്നിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് വ്യക്തമായി ഉണര്‍ത്തുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം