ഇതാണ് ഇസ്ലാം

ഇതാണ് ഇസ്ലാം

പ്രഭാഷകൻ :

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അംഹരി ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിന്‍റെ മഹത്വം വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ പ്രഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം