വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • കൊറിയന്‍

    MP4

    പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തവിവരണം സല്സ്വഭാവ പൂര്ത്തീകരണത്തിനായ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെന്നും ആ മഹാരഥന്റെ മഹനീയ സ്വഭാവങ്ങള് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വശ്യമായ പെരുമാറ്റ രീതിയും വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും കുട്ടികളോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവും വിവരിക്കുന്നു,

  • കൊറിയന്‍

    YOUTUBE

    കൊറിയന് ഭാഷയില് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം