Surat Al Rahmaan Hacare Na Awtu Aya ( 27 - 36 )

qaranwu dana : muhammad suquna

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

xirise nda ke taxura jopa ti nyemeye xibarnwa na ti fofo ga birene asu wa kalla agnta allla baane kotti ya aseh axida kamma moxo siri ada a bagandi jinna do aadma e ranta fofo da aganta alla gada kebe rakutu eda

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini