safe fonu tuwaqunwa

  • Soninke

    MP3

    qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

    Xerise sefe yere al qiyama kota qotoye kamma sefe jope moxo gemu buru sere be gana aterika siri awa atunu a ga fibe nyana sado aga rini ado gollu benu ga ke kota newondini kome kamma

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini