safe fonu tuwaqunwa

faren muhammad kapalemo

faren muhammad kapalemo sesre su ga tonwodi tayi ada awari ke kamanda kapalemaxu kita

nonu yirigeye: 1

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini