คุณลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลาม (5)

คำอธิบาย

จากหนังสือสาส์นแห่งอิสลาม โดย อับดุรเราะห์มาน อัชชีหะฮฺ ประกอบด้วย :
- ศาสนาแห่งความเมตตา
- ศาสนาที่ไม่มีระบบนักบวช และไม่ได้เน้นแต่ทางโลก

ส่งฟีดแบ็ก