การตะยัมมุม

คำอธิบาย

บทความเรื่องการตะยัมมุม เป็นภาษาญี่ปุ่น คัดและแปลมาจากหนังสือของเชคตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก