อัลฟิกหุลอักบัรฺ

คำอธิบาย

ไฟล์บรรยายโดยชัยคฺอัลเฟาซานอธิบายถึงความสำคัญของการเข้าใจในเรื่องศาสนา เตาหีด และความสำคัญของความรู้ก่อนการปฏิบัติ

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก