เสียงเรียกจากพระเจ้า บท อัล-มาอิดะฮฺ โองการที่ 90

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์อิดรีส อุมัร ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นการอธิบายโองการที่ 90 จากสูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ เป็นเสียงเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาให้ละิทิ้งอบายมุขสี่ประการคือ การดื่มสุรา การพนัน การบูชายัญ และการเสี่ยงติ้ว ผู้บรรยายได้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างผลเสียต่างๆ ของมันที่เกิดจริงในสังคม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล