หุก่มของมัซฮับต่างๆนั้นขัดกับตัวบทหะดีษหรือไม่

ส่งฟีดแบ็ก