มะอฺศิยัตและผลเสียที่มีต่อบุคคลและสังคมส่วนรวม

คำอธิบาย

บทบรรยายธรรมเรื่อง มะอฺศิยัตและผลเสียที่มีต่อบุคคลและสังคมส่วนรวม

ส่งฟีดแบ็ก