ซีรี่ส์ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ

คำอธิบาย

ซีรี่ส์ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ อธิบายหลักศรัทธาของชีอะฮฺต่ออัลกุรอาน สุนนะฮฺ เตาหีด และอิมามะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก