เงื่อนไขของการดุอาอ์และสิ่งที่ขวางการตอบรับ

คำอธิบาย

เงื่อนไข สิ่งที่ขวางกั้น และบทเรียนสำคัญอื่นสำหรับมุสลิมในการขอดุอาอ์

Download
ส่งฟีดแบ็ก