ลุบาบุลเอียะอฺรอบ ฟี ตัยสีรฺ อิลมินนะหฺวิ ลิ อามมะติฏฏุลลาบ

คำอธิบาย

บทย่อของเชคฟัยศอล บิน อับดิลอะซีซ อาลมุบาร็อก เราะหิมะฮุลลอฮฺ ในวิชานะหู หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆของวิชานี้ โดยผู้แต่งเขียนใช้สำนวนการเขียนที่เหมาะกับผู้เริ่มต้น ทำให้สามารถมีพื้นฐานที่จะศึกษาวิชานี้เพิ่มเติมไปทีละขั้น ด้วยการศึกษาหนังสือเล่มอื่นๆ เช่น อัลอาญะรูมิยฺยะฮฺ มุลหะตุลเอียะอฺรอบ และหนังสือนะหูเล่มอื่นๆ ทำให้หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้
ส่วนรูปแบบการนำเสนอของผู้แต่งนั้นถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่ง่ายต่อการเข้าใจ โดยผู้แต่งแบ่งการอธิบายตามบินาอฺและเอียะอฺรอบ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องในเนื้อหา โดยผู้อ่านจะสามารถรู้สึกได้
ผู้แต่งได้แยกส่วนของตะวาบิอฺไว้ต่างหาก โดยไม่ได้กล่าวถึงส่วนนี้ในบทมัรฺฟูอาตหรือมันศูบาตเช่นดังในตำรานะหูบางเล่ม

ส่งฟีดแบ็ก