จริยธรรมของกัลยาณชนมุสลิมรุ่นแรก (สะลัฟ ศอลิหฺ)

คำอธิบาย

การดะอฺวะฮฺไปสู่วิถีของชาวสะละฟุศศอลิหฺ ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีความสอดคล้องกับพวกเขาในเรื่องหลักยึดมั่นศรัทธาเพียงอย่างเดียว ตามที่หลายต่อหลายคนเข้าใจกัน –แม้ว่าหลักยึดมั่นศรัทธานั้นคือหลักการสำคัญประการแรกและมีความสำคัญมากที่สุดก็ตาม- ซึ่งที่จริงแล้วเราต้องมีความสอดคล้องกับพวกเขาในทุกแง่มุมของศาสนาที่ยิ่งใหญ่นี้ ไม่ว่าจะในเรื่องหลักยึดมั่นศรัทธา หลักบัญญัติต่างๆ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และอื่นจากนี้ เพราะวิถีของชาวสะละฟุศศอลิหฺที่เรากำลังเรียกร้องผู้คนไปสู่มันนั้นไม่ใช่เป็นความรู้ที่มีอยู่ในสมองเพียงอย่างเดียว แต่มันได้หมายรวมถึงวิถีของพวกเขาทั้งในเรื่องอะกีดะฮฺ ความคิด อุปนิสัย และจริยธรรมอันดีงามทั้งหลาย ใช่แต่เท่านั้นยังหมายรวมถึงทุกคำพูดและการกระทำต่างๆ อีกด้วย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก