แหล่งที่มาของคัมภีร์อัลกุรอ่าน

คำอธิบาย

ผู้เขียนได้นำเสนอ14ทรรศนะของพวกบูรพาคดีเกี่ยวกับแหลงที่มาของคัมภีร์อัลกุรอ่าน และได้ตอบโต้ในทุก ๆ ทรรศนะเหล่านั้น

Download
ส่งฟีดแบ็ก