องค์การฟิกฮฺอิสลามห้ามใช้อัลกุรอานเป็นริงโทนมือถือ

ผู้ฟัตวา :

คำอธิบาย

องค์การฟิกฮฺอิสลามออกฟัตวาในระหว่างการประชุมที่มักกะฮฺ 22-27 เชาวาล 1428 (3-8 พ.ย. 2007) ห้ามใช้อัลกุรอานเป็นริงโทนมือถือ

ส่งฟีดแบ็ก