ผู้ใดแสวงหาศาสนาอื่นใดนอกจากอิสลามเขาจะไม่ได้รับการตอบรับ

ส่งฟีดแบ็ก