ซุนนะฮฺไซเบอร์ - www.sunnahcyber.com

ซุนนะฮฺไซเบอร์ - www.sunnahcyber.com

คำอธิบาย

www.sunnahcyber.com นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ...

1. แนวคิดและหลักยึดมั่นที่ถูกต้องของอิสลามเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งเรื่อง “เคาะลีฟะฮฺ” ตามบรรทัดฐานของอัล-กุรฺอานและหะดีษเศาะเฮี๊ยะฮฺ

2. สถานภาพจริงของสมาชิกในครัวเรือนของท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลฯ หรืออะหฺลุลบัยตฺตามความเชื่อของชาวอะหฺลุซซุนนะฮฺ

3. ความสมบูรณ์พร้อมของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และการหักล้างคำไส่ไคล้, การไส่ร้ายป้ายสี ตลอดจนประวัติของพวกท่านที่ถูกบิดเบือน

4. หลักการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับหลักการอันถูกต้องของอิสลาม ซึ่งขาดข้อสนับสนุนจากหลักฐานอันชัดแจ้งในอัล-กุรฺอานและหะดีษเศาะเฮี๊ยะฮฺ

รายละเอียดแบบเต็ม

ส่งฟีดแบ็ก