• ฝรั่งเศส

    LINK

    เว็บไซด์อิสลามดี ๆ อีกเว็บหนึ่ง ผู้สร้างเว็บนี้เคยนับถือศาสนาคริสต์ก่อนที่จะมานับถือศาสนาอิสลาม เว็บนี้จะเกี่ยวกับแก่นแท้สารของท่านนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม

ส่งฟีดแบ็ก