Đây là cách nhịn chay của Rasul - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Ramadan

Giới thiệu chung

Bài viết được trích từ bộ sách Zaad Al-Ma-ad của Sheikh Ibnu Al-Qaiyim, bài viết nói về các mục đích của nhịn chay, nguyên do trì hoãn việc bắt buộc nhịn chay, bối cảnh bắt buộc nhịn chay, vài văn hóa nhịn chay và vài điều làm hư nhịn chay.

Thông tin phản hồi