Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Adh-ha Năm 1435 H - 2014

Giới thiệu chung

Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Adh-ha Năm 1435 H - 2014: Đây là bài thuyết giảng đại lễ E’id Al-Adh-ha kể về nguồn gốc câu chuyện giết tế Qurbaan, ân phước cho người giết Qurbaan và giáo lý liên quan đến việc giết tế.

Download
Thông tin phản hồi