Các tác phẩm khoa học

Qawaa-i’d Arba’ (bốn nền tảng của đức tin)

Qawaa-i’d Arba’: Đây là quyển sách nhỏ gọn do Imam tiên phong Sheikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab - cầu xin Allah thương xót ông - soạn gồm đầy đủ ý nghĩa về các qui tắc đức tin độc thần Tawhid; các qui tắc về Shirk; giáo lý đối với người Đa Thần; lời biện hộ vô thực và lời biệt hộ hữu ích. Trang web đăng tải đầy đủ về sách này bằng tất cả ngôn ngữ.

Số lượng các mục: 1

  • PDF

    Tác giả : Muhammad bin Abdul Wahhaap Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Bốn nguyên tắc cơ bản là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm sự hài lòng và hiểu biết về những qui tắc của đức tin, những qui tắc của đa thần, giáo lý về thị dân đa thần, lời biện hộ bị bát bỏ và lời biện hộ được công nhận

Thông tin phản hồi