Các tác phẩm khoa học

  • Việt Nam

    PDF

    Tác giả : Muhammad bin Abdul Wahhaap Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

    Bốn nguyên tắc cơ bản là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm sự hài lòng và hiểu biết về những qui tắc của đức tin, những qui tắc của đa thần, giáo lý về thị dân đa thần, lời biện hộ bị bát bỏ và lời biện hộ được công nhận

Thông tin phản hồi