Các tác phẩm khoa học

  • Việt Nam

    MP3

    Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Con Đường Thành Đạt: Bài giảng khẳng định rằng ai muốn thành đạt ở trần gian và ở ngày trình diện Allah, Đấng Phán Xét Cuối Cùng thì chỉ có con đường duy nhất để chọn đó chính là hành lễ Salah chu đáo ở mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh.

Thông tin phản hồi