• Châu Phi

    PDF

    Giới Nabi đã tôn thờ Allah như thế nào ?: Đây là bài viết phân tích về cung cách hành lễ Salah của giới Nabi (Ibrahim, Musa, Ysa và Muhammad) và cung cách hành đạo của họ như thế nào. Thấy rằng tất cả họ đều giống nhau về cung cách và đường lối hành đạo.

  • Châu Phi

    PDF

Thông tin phản hồi