• MuhammadMuhammad trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước: Là luận án về các lời báo trước từ Kinh Tân Ước, bằng chứng xác thực từ các học giả đáng tin, Nabi giống như Musa (Môise) - cầu xin bình an cho Người - và một số dấu hiệu về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước.

  • Kiểm thảo : Muhammad Abdur Rouf

    Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước: Luận án về sự báo trước của Musa (Môise) và Ysa (Giêsu) về sứ mạng của Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - và nguồn tin từ Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước.

Thông tin phản hồi