2- Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước

Thông tin phản hồi