Аль-1эрбэгьин Ан-Нэуэуием и шэрхь - 03

К1эщ1у

Ещанэрей дэрс. Щ1эныгъэм зэран хуэхъур, щ1эныгъэл1хэм пщ1э хуэщ1ыныр, щ1эныгъэ зэзыгъэгъуэтым хэлъын хуей 1эдэбыр, Ан-Нэуэуий и пэщ1эдзэр.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: