К1эщ1ыу

Ещанэрей дэрс. Щ1эныгъэм зэран хуэхъур, щ1эныгъэл1хэм пщ1э хуэщ1ыныр, щ1эныгъэ зэзыгъэгъуэтым хэлъын хуей 1эдэбыр, Ан-Нэуэуий и пэщ1эдзэр.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э