Аль-1эрбэгьин Ан-Нэуэуием и шэрхь - 04

К1эщ1у

Ан-Нэуэуий и пэщ1эдзэр, Алыхьым и ц1эрэ и сыфэт зыбжанэрэ я мыхьэнэр, щыхьэтым и мыхьэнэр, сэлэуат къэхьыным и мыхьэнэр, Алыхьыращ ф1ыщ1эр зыбгъэдэлъыр псалъэхэм я мыхьэнэр.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: