Аль-1эрбэгьин Ан-Нэуэуием и шэрхь - 07

К1эщ1у

Джибрил и хьэдисым и мыхьэнэр, бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, к1элъызехьэн хуей 1эдэбыр, Алыхьыр, мэлы1ычхэр, уи ф1эщ хъуным къик1ыр, мэлэ1ычхэр зэрызэтек1ыр, Тхылъ къехахэр уи ф1эщ хъуным къик1ыр

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: