Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Мыр ебгъуанэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: шэчыныгъэм пещэр, шэчыныгъэр Къур1эным къызэрык1уар, къабзэныгъэр иманым и ныкъуэщ жыхуи1э хьэдисым тепсэлъыхьащ, Абу Малик Аль-1эшгьэрий, Алыхьыр арэзы зыхуэхъун, теухуауэ, шэчыныгъэр нэхугъэщ. Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э