Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 09

К1эщ1у

Мыр ебгъуанэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: шэчыныгъэм пещэр, шэчыныгъэр Къур1эным къызэрык1уар, къабзэныгъэр иманым и ныкъуэщ жыхуи1э хьэдисым тепсэлъыхьащ, Абу Малик Аль-1эшгьэрий, Алыхьыр арэзы зыхуэхъун, теухуауэ, шэчыныгъэр нэхугъэщ. Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: