Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Усамэ бин Зейд и гъащ1эр
Мыхъун зыщ1ахэм уакъыщхьэщыж зэрымыхъунур
Ц1ыхухэр зыхуэдэр и губзыгъагъэмрэ акъыл жанымрэ къыхэк1ыу зэхэзыщ1ык1ыфыр
Бэлыхь къыщытехуэк1э жа1эр
Хьэдисыр щыхьэтщ шэчыныгъэр зэрыуаджибым
Щ1ал1ащ1эмрэ удымрэ я хьэдисыр

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э