Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 11

К1эщ1у

Усамэ бин Зейд и гъащ1эр
Мыхъун зыщ1ахэм уакъыщхьэщыж зэрымыхъунур
Ц1ыхухэр зыхуэдэр и губзыгъагъэмрэ акъыл жанымрэ къыхэк1ыу зэхэзыщ1ык1ыфыр
Бэлыхь къыщытехуэк1э жа1эр
Хьэдисыр щыхьэтщ шэчыныгъэр зэрыуаджибым
Щ1ал1ащ1эмрэ удымрэ я хьэдисыр

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм