Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 13

К1эщ1у

Абу Т1элхьэ и хъыбарыр
Сэхьабэхэр ф1ым зэрыхущ1экъутэр
Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысын, и духьэр
Ц1э нэхъыф1хэм щыщщ Гьэбдуллах ц1эр

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э