Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Юшэгь бин Нун и хъыбарырм хэлъ 1ущыгъэр
Къуентхъыр къэдыгъуныр зэрыхьэрэмыр
Дыгъэр къызэрыувы1атэр бегъымбар Юшэгь и духьэм къыхэк1ыу
Джихадым узымгъак1уэр инэхъыбэм мылъкумрэ 1эхьлымрэщ

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э