Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Джибрил и хьэдисыр
Узэрыщ1эупщ1эн хуейр
Щ1эныгъэ зэгъэгъуэтыным щыщщ упщ1эмрэ джэуабымрэ
Япэрейуэ мыхьэнэ зэптын хуейр иманымрэ ислъамымрэ я пкъыгъуэхэращ

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э