പ്രവാചകൻ (സ) ദൗത്യത്തിലേക്ക്

പ്രവാചകൻ (സ) ദൗത്യത്തിലേക്ക്

വിേശഷണം

പ്രവാചകൻ (സ) യുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം, നബി(സ) രിസാലത്ത് ആരംഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം