Përkthimi i ajetit 18 të sures El-Hashër

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit 18 të sures El-Hashër

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes