Përkthimi i ajetit 53 të sures Ez-Zumer

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit 53 të sures Ez-Zumer

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes