Përkthimi i ajetit 195 të sures El-Bekare

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit 195 të sures El-Bekare

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes