Përkthimi i ajetit 120 të sures Et-Teube

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit 120 të sures Et-Teube

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes